پایئز فصل درخت های لخت و خش خش خاطرات قدیمی و البته کمی هم باران است .

لینک
۱۳۸٧/٧/٩ - میم . دانش