دیشب در آسمان باغچه ی خانه ام یک شئ عجیب و غریب و نورانی پیدا کردم . خلق الله را علاف خودت کرده ای که چه ؟ معلوم هست کجایی ماه ؟

لینک
۱۳۸٧/٧/۱۱ - میم . دانش