انگاری که دیشب تا نیمه های تاریکی تابستان بود و از نیمه ها شب به اینطرف زمستان خودش به شخصه آسمان و زمین را غافلگیر کرده . دلتان را به پایئز خوش نکنید رفقا ! امسال بساط کنار پنجره و قهوه سیگار و مرور خاطرات جمع و جور است  .  گمانم پایئز هم لای درختها پشت پنجره  خشکش زده باشد وقتی که من پنجره را از فرط سرما دیشب به رویش بستم .

لینک
۱۳۸٧/٧/۱۱ - میم . دانش