آنسوی هر خیانتی کوهی از وفاداری ریشه در افکار کرده . وفاداری به یک شئ ، پدیده و یا همدم جدید میتواند این تهور را در آدمی ایجاد کند که دیگر آن شئ ، پدیده و همدم قدیم را دلچسب و خواستنی نداند . به گمان من با هر خیانتی ، علاقه ای متولد میشود و حسی محکم از وفاداری  ، احساس و علاقه ای شاید نامشروع ولی با حق حیات .

 

لینک
۱۳۸٧/٧/۱٢ - میم . دانش