آدمها دو دسته اند . آنهایی که  بالش گرم و نرم دارند و آنهایی که ندارند .

لینک
۱۳۸٧/٧/۱۳ - میم . دانش