گاهی بیگاهی در میان ریتم تند یا ملایم موسیقی دل به جان میسپارد هر وقت باز از اینجای بالا یا پائین ریتم این موسیقی گذشتیم یادش کنیم به خاطره ای ، لبخندی ، آهی و چه بسا بغضی از یاری ، رفیقی ، عزیزی . حالا هر چه تکرارش تند و آرام بیاید و برود دل به همان بهانه کناری ، کنجی ، گوشه ای میماند بی برو برگرد . به خیالش خوش ، بیتاب یا که بغضی را در گلویت میهمان میکند به اندازه یک ابر تنها و دلتنگ .

لینک
۱۳۸٧/٧/۱٤ - میم . دانش