گوسفند ها هم درس خوانده اند و حتی انتلکتوئل . امروز در دفتر کارمان یکی از ایشان را میزبانی کردم . آداب معاشرت هم بلد بود . حتی تا حد بسیطی جزء علمیون به نظرمان آمد . زیاده سیگار دود میکرد . مردک همه را بلند بلند گوسفند خطاب مینمود . ما اما در مشاعرمان در مرتعی وسیع به همراه گله خودمان در حال چرا تصورش میکردیم . مقادیر وسیعی خوشحال ما را ترک گفت . راضی بود .

لینک
۱۳۸٦/٤/٢۱ - میم . دانش