احترام یک مسئله نیست ؛ یک ضرورت است . مسئله مشمول گذشت زمان میشود و یحتمل حل خواهد شد . همانطور که مسائل سخت ریاضی ، اما ضرورت چیزی نیست که سوار ترن هوایی زمان بشود و از تغییرات محیطی رنج ببرد . ضرورت ها خیلی وقت پیش برای بشریت حل شده . شاید زمانی که ترن هوایی یک مسئله بوده.

لینک
۱۳۸٧/٧/۱٥ - میم . دانش