_الو ! آسمان هفتم ؟

_ نخیر اینجا آسمان ششم است شما ؟

_ به نظر شما من مسخره ام ؟ مگر توی آخرین جلسه هماهنگی قول مساعد ندادید که در اولین روزهای استقرار من روی زمین با سه چهار تکه ابر دل سیاه و ترسناک و مقادیری باد بید لرزان و نهایتا کاهش محسوس دما پشتیبانی ام کنید ؟ من احمقم که هر سال خرفت حرفها و قولهای شما و دفتر دستک کذایی و آن جلسات مزخرف میشوم . خیر سرم قرار است پائیز برگ ریز باشم ، پادشاه فصلها ! 

_...

_ الو ؟ الو!

لینک
۱۳۸٧/٧/٢۳ - میم . دانش