من هنوز گیج بوی برگهای بارون زده چنارم ، هرکجا که چنار باشد هر کجا مثل اینجا من احساس دلبستگی دارم ، من به قطب شمال هم اگر چنار داشته باشد به شرط کمی باران روی برگهایش احساس دلبستگی دارم ؛ به باران سپردمتان چنار های قدکشیده ، به پائیز سپردمتان و قار قار کلاغ ها !

لینک
۱۳۸٧/۸/۱۱ - میم . دانش