" دید " یک قیافه متعصبانه و سنتی به خودش میگیرد و به "نگاه" میگوید هرزه ی خمار هر طرف چرخ ، آخر بین افعال هم اخلاق حرف اول را میزند و معنا .

لینک
۱۳۸٧/۸/٢٢ - میم . دانش