همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابرترند

 

لینک
۱۳۸٦/٤/٢٢ - میم . دانش