سالروز کشتار دسته جمعی و بیرحمانه مقادیری از رفقای نجیب و مضافاٌ چاق و چله ی مان را  که توسط بشر دو پا به بهانه یک آئین مذهبی به خاک و خون کشیده شدند را گرامی میداریم .

ائتلاف رادیکال گوسفند های مقیم مرکز  /.

لینک
۱۳۸٧/٩/۱۸ - میم . دانش