خرچ و خورچ تنها صدایی است که از دور و برت میشنوی وقتی برف مثل بختک روی زمین ولو شده باشد . اگر سر حال باشی که خوب حسابی کیفور کننده است اما اگر یکوقتی باشد که از بی حوصلگی به قدم زدن دل خوش کرده باشی انگار با هر قدم داری خودت روی اعصاب خودت راه میروی آنهم خرچ و خورچ .

لینک
۱۳۸٧/٩/٢۸ - میم . دانش