از روبرو که نگاهش میکنی دقیقاٌ شبیه نیش تا بناگوش در رفته ی خودم است که امشب بی خیال از همه جا دارد از قهقهه شکمم پاره میشود ؛ قاچ هندوانه .

لینک
۱۳۸٧/٩/۳٠ - میم . دانش