پا خورده ای از معنای سیاست ، از افراط ، از اعتدال ، از اصولگرایی و اصلاح طلبی ، مردم سالاری و شایسته سالاری ، از عدالت و آزادی ، از مدرنیته و سنت گرایی در میان اکثر سیاسیون ؛ اینروزها به مساوات تقسیم شده . پاخورده ای از معنا و مفهوم ملت

لینک
۱۳۸٧/۱٠/٢ - میم . دانش