دم دمای صبح که نه غروب ؛ توی اتاق استراحت که نه ! توی اتاق کارم ؛ پشت میز دوستم که نه ! پشت میز خودم ؛ کنار گلدان شمعدانی که نه ! کنار گلدان کاغذی ی قرمز ؛ پای چپم که نه ! پای راستم دارد ذوق ذوق می کند  . خیالم چرت اش برده باشد

لینک
۱۳۸٧/۱٠/٩ - میم . دانش