از دیشب خیال برم داشته که آیا مظلومیت همیشه با حقانیت  همراه است ؟ یعنی کسی که مظلوم است محق هم هست ؟

لینک
۱۳۸٧/۱٠/۱۸ - میم . دانش