خیال را به بوته ی نقد کشاندند به جرقه ای از عقل آتش زدندش که نسوخت ؛ پس هر چه که بر جای ماند؛ عقیده نامش نهادند .

لینک
۱۳۸٧/۱٠/٢۸ - میم . دانش