عزیزم دیشب بر رصغری و خدردرد رفتیم یک جریی نزدیکهری پردگرن و کلی گررز دیدیم . رصلاٌ یک گله بودند .خیلی هیجرن درشت چونکه رز قبل قررر گذرشته بودیم . رگر میفهمیدند پوستمرن رر میکندند . وقتی که برگشتیم زیر نور مهترب تنهر روی علف هری نزدیک دکه نگهبرنیم دررز کشیدم . نمیدرنم چرر دلم بوسه میخورست . ررستی رین مرشین تحریر پردگرن به جری حرف‌ «  » - « ر » میزند . گمرنم رصغری زیردی فشررش درده قرطی پرتی کرده . بعد که درست شد بیشتر برریت مینویسم                                                                   تصدقت زیبری من . خدر حرفظ

لینک
۱۳۸٧/۱۱/٤ - میم . دانش