اگر نمیشود بگویی؛ بنویس

لینک
۱۳۸٧/۱۱/۱٧ - میم . دانش