زمان دو بخش است یکی فرصت و دیگری لحظه .  فرصت را باید برنامه داشت و استفاده کرد ولی  لحظه ؛ لذتش را تجربه کرد .

لینک
۱۳۸٧/۱۱/٢٦ - میم . دانش