روزی روزگاری کاکتوس ها همه شان در اسم کوچک مشترک بودند و این موضوع بیشتر کاکتوس ها را ناراحت میکرد که اسمهایشان متضمن فرق ظاهری و شخصیتی شان نبود .  تا اینکه یکروز عصر یکی از کاکتوسهای چاق و چله پیشنهاد داد که برای اینکه از این گیجی و یکنواختی خارج شوند برای خودشان اسم فامیل انتخاب کنند ؛ مثلا اینها دوست دارند بهشان بگویند آقا یا خانم بشکه طلایی

عکس : کربیس

لینک
۱۳۸٧/۱٢/۱٦ - میم . دانش