صبح به صبح یک تغییری در حال و هوای باغ اتفاق می افتد . اینرا از پشت پنجره روی به حیاط میشود فهمید . راستش را بخواهی من خودم مقادیری باد سرگردان دیدم که دست سه چهار تا نسیم را گرفته بودند با خودشان آورده بودند توی باغ و هر کدام روی یک درختی ، بوته ای ، گلدانی ، علفی هر چه دم دستشان می آمد ولو میشدند که از خواب زمستانه بیدارشان کنند . حتی یکدفعه هم طرفشان را اشتباه گرفته بودند و روی جاروی دسته دار پیر زن همسایه افتادند که " پاشو درخت تنبل بهار آمده " که تلپی خورد زمین . تقصیری هم ندارند خوب !گمانم خیال کرده بودند که درخت است . آخر نسیم ها فرق چوب و درخت را از دور تشخیص نمیدهند که .

لینک
۱۳۸٧/۱٢/۱٩ - میم . دانش