فی الواقع فرق آدمهای موفق با آدمهای معمولی در اینست که آدمهای موفق معمولاٌ خیلی خوب سئوال میکنند ؛ همین .

لینک
۱۳۸٧/۱٢/٢٢ - میم . دانش