جناب سیمون هوگزبرگ، عکاس دانمارکی، نشسته کمین کرده و طولانی ترین عکس دنیا را به طول صد متر و عرض هفتادو هشت سانتی‌متر گرفته ، اسمش را هم گذاشته : "همگی خواهیم مرد، صد متر از بودن" حکایت ساده اما زیبایی از حالتهای روزانه آدمهای یک شهر، در حال گذر از یک نقطه معین . صد و هفتاد و هشت نفر در این عکس حضور  بهم رسانده اند آنهم در یک نقطه ثابت از پل راه آهن قسمتی از شهر برلین در تابستان دو هزار و هفت . خوشمزگی این شاهکار در این است که فقط چند نفری حواسشان بوده که شکار شده اند !

همگی خواهیم مرد ؛ صد متر از بودن

لینک
۱۳۸٧/۱٢/٢٢ - میم . دانش