من چند روزی است که طرح لبخندم اصلاح شده ؛ من چند روزی است از محبت دورم ؛ من چند روزی است یادم از کنار هیچ کس نگذشته  ؛ من چند روزی است که صدای گرمی به دلم ننشسته ! من چند روزی است که برایم قرنها میگذرد ثانیه ها . ای گند بر این چند .

لینک
۱۳۸۸/۱/٢٠ - میم . دانش