هدفت را انتخاب کن و راهش را بگیر و برو اگر نه در کنار راهی که میروی و تا اینجا آمده ای هدفی پیدا کن

لینک
۱۳۸۸/٢/٢ - میم . دانش