قصه دردناک غصه ی من و تو و همه ی جوان ایرانی اینجاست جایی که آزادی بشود تمام سهم خواهی ما از آینده . تمام خواسته ات از آینده فرار به عقب باشد از به بهانه آزادی . چیزی که هست اما باید بنا را بر این بگذاریم که نیست

لینک
۱۳۸۸/۳/۱٠ - میم . دانش