گفتم آخ !

مادر جان گفت چه شد ؟

گفتم توی این بلبشو باران را کم داشتیم که آمد .

گفت بچه جان باران ها معمولاٌ کارشان اینست که بشویند و ببرند وقتی باران زد خوشحال باش .

چیزی نگفتم و خوشحال شدم .

لینک
۱۳۸۸/۳/٢٥ - میم . دانش