گفتی : دور مرا خط بکش ... کشیدم . حالا تو در محاصره منی

لینک
۱۳۸٦/٥/٦ - میم . دانش