_میبینی مسافرت با ماشین همین چیز هاش کیف دارها . اینکه هر جا میخوای وایسی ، وایسی . آروم بری ، تند بری ؛ اصلاٌ همینکه باد دور ماشین میچرخه و گوشهای آدم کیپ میشه و سنگین میشنوی و باید الکی ادای قورت دادنو در بیاری تا گوشات باز بشه لذت بخشه . نه ؟

_ها ؟! چی میگی ؟

لینک
۱۳۸۸/۳/٢٧ - میم . دانش