عقاید همان حقایقی هستند که از من و تو میماند و هر چه کاملتر بشود و رشد کند  به انتها نمیرسد ! هر چه بزرگتر شود پیر نمیشود یا اصلاً هر چه فکستنی تر شود به درد بخور تر است . دقیق برعکس جنبه جسمانی که آنقدر رشد میکند که بزرگ شود پیر شود از کار افتاده شود سر بار شود ، بمیرد و به زوال برسد .

لینک
۱۳۸۸/٤/٢ - میم . دانش