یک حال مسخره ای دارم که فقط خودم میتوانم درک کنم چه جوری هستم ؛زیاد نمیشود تعریفش کرد  فقط بیشتر به بیحالی میزند . معلوم نشد برایم که کجا ، بابت چه و از چه قضیه ای به بعد اینجوری قبض حال شدم . بخش هولناک داستان دقیقاٌ همین است که خدمتتان عارض شدم ، اینکه منشاء و منبع وقوع این حال مجهول است . به عبارت ساده تر در اینکه بفهمم این ضد حال طویل از کجا آب میخورد شدیداٌ مانده ام .لذا از تمامی دوستان و آشنایان تقاضا دارم اگر از علت این قضیه سر نخی ، نشانی و یا خبری در دست دارند دریغ نفرموده و خوشحالمان کنند .

کف نوشت پزشکی : این عارضه همراه با تغیرات مزاجی و ازدیاد اشتهاء همراه است و علاقه شدیدی به میوه های گرد و آب دار برای حقیر بوجود آورده.

لینک
۱۳۸۸/٤/٢٥ - میم . دانش