حتی بعضی وقتها خود باد را هم ؛ باد ، میبرد .

لینک
۱۳۸۸/٤/٢٦ - میم . دانش