بهش میگفتیم حاجی . واقعاٌ حاجی بود ها ؛ نه از این هایی که تا میروند خانه خدا را سیاحت میکنند بهشان میگویند حاجی . حاجی واقعی کسی است که آنقدر برای خلق الله کار خیر میکند بدون خستگی و بدون منت ؛ آنقدر که چشمهایش دیگر حال باز ماندن نداشته باشد . آنقدر که همینکه خوابش برد دیگر بیدار نشود .حاج رمضانعلی کشمیری دیشب خوابش برد و دیگر بیدار نشد .

لینک
۱۳۸۸/٤/٢٩ - میم . دانش