یکصدائی خوب است و آنچه هولناک است تکصدائی است .

 

لینک
۱۳۸۸/٥/۱٤ - میم . دانش