کلاغ روی درخت نشسته ... پنیر پیتزای پایین درخت دارد میگندد . طول میکشد تا روباه بفهمد کلاغ های سنتی دیر پز تغیر ذائقه نمیدهند .
لینک
۱۳۸٦/٥/٩ - میم . دانش