این تابستان سه چیز به من بدهکار است و دستم برسد نمیگذارم قسر در برود، اول کولر ماشینم دوم کولر آبی اتاقم در خانه پدری و سومی هم  باز یک کولر است ؛  اینکه کولر کجا بماند .

لینک
۱۳۸۸/٥/٢٠ - میم . دانش