_ازت خواهش میکنم .

_ منم ازت خواهش میکنم که خواهش نکنی

 

لینک
۱۳۸۸/٥/٢۳ - میم . دانش