باد به مقداری "جریان هوای موازی یا نا موازی " میگویند که از یک جهت به جهتی دیگر در حرکتند .

لینک
۱۳۸۸/٥/٢٥ - میم . دانش