سفید مثل ابر . سفید مثل قند . سفید مثل خواب . سفید مثل کشک . سفید مثل چارقد بی بی . سفید مثل خرس قطبی . سفید مثل برف . سفید مثل نمای ساختمان همسایه . 

لینک
۱۳۸۸/٥/٢٩ - میم . دانش