اگر تمام خاکها بر سرم شود و همه ی آتشها خاکستر برای مصیبتی که امروز بر سر زندگی ام آوردم باز کم است .

امروز سی و یکم مرداد ماه هشتاد و هشت باید یادم بماند .

لینک
۱۳۸۸/٥/۳۱ - میم . دانش