چقدر دوست دارم زندگی ام را از دیروز تا امروز از ته بیل بزنم بریزم تو فرقون بنفش سبزی فروش دوره گرد محل ... بی خیال سوت بزنم و از کوچه خیابون رد بشم
لینک
۱۳۸٦/٥/۱٠ - میم . دانش