گوسفند حیوان شریفی است . گوسفند را از یاد نبریم .خودم را اما دادم باد ببرد هر کجا خواست ، باد همیشه همه چیز را میبرد . یاد را ؛ خاطره را ؛ عشق را ؛ حرمت را ؛ اعتقاد را ؛ ریش و سبیل را ؛ مردانگی را ؛ بی شرفی را . باد ، تنها گوسفندان را  نمیتواند ببرد ...

لینک
۱۳۸۸/٥/۳۱ - میم . دانش