"عوام فهم نویسی" با "عوام پسند نویسی" فرق دارد و میدانید که فرقشان با هم در انجام رسالت نوشتاریست که همان انتقال پیام است . مع هذا در اولی (عوام فهم نویسی) نویسنده مطلبی را طوری برای مخاطب بیان کرده که همه بفهمند و فی الواقع قوه ادراک ضعیفترین مخاطب را بوسیله ی روان نویسی اما در چارچوب ادبیاتی فاخر و آموزنده به تحرک و چالش میکشد؛ ولی در دومی(عوام پسند نویسی) مطلب صرفا طوری نوشته و نقل میشود که انگاری هدف سوار شدن بر موج عمومی احساس و افکار و هیجانات مخاطب است  آنهم در قالب ادبیاتی سخیف و سرشار از لمپنیسم ادبی و کلمات شکسته بسته و به عبارتی کوچه بازاری ، تو گویی که هدف شور مخاطب است نه شعور !

لینک
۱۳۸۸/٦/٤ - میم . دانش