دعا برای افکار خلاق حکم محرک را دارد .

وینسنت پل

لینک
۱۳۸۸/٦/٩ - میم . دانش