در سکوت تو غوغایی است که پرده گوشم را لرزانتر از همیشه میکند .

لینک
۱۳۸۸/٦/۱۱ - میم . دانش