این قبول که صدا و سیما ی این مملکت خط و ربط اش بیطرف نیست ؛ ولی این هم ساده لوحانه است که بر این باور باشیم که بی بی سی دلش به حال من و تو سوخته . به عنوان قسمتی از تاریخ این صده ی اخیر که بعد ها مورد قضاوت آدمهایی به سن و سال کنونی ما میرسد اجازه ندهیم که نگاه عاقل اندر سفیه یی به صفحات ما داشته باشند و زیر لب بگویند ؛ " احمقها "

لینک
۱۳۸۸/٦/٢٩ - میم . دانش