آفتاب حسابی امسال وسط حیاط ولو شده بود . تو انگار فکر نمیکرد که پائیزی هم هست ؛ خزانی هم هست ؛ سرمایی هم هست و البته بارانی که بشوید خاطر داغ و عرق دیده ی مان را

لینک
۱۳۸۸/٧/٢ - میم . دانش